1939 - Midland Lutheran (NE)

1939: 4-1-4
W/L Date PF Oppoment PA Location Notes
W 09-22-1939 13 Yankton (SD) 7 Yankton, SD
W 09-29-1939 25 Dakota Wesleyan (SD) 6 Fremont, NE
T 10-06-1939 6 Peru St. (NE) 6 Fremont, NE
T 10-13-1939 0 Wayne St. (NE) 0 Wayne, NE
L 10-20-1939 0 Sterling (KS) 12 ?
W 10-27-1939 13 Nebraska Wesleyan 6 Lincoln, NE
T 11-03-1939 0 York (NE) 0 York, NE
T 11-10-1939 7 Hastings (NE) 7 Fremont, NE
W 11-17-1939 14 Doane (NE) 0 Fremont, NE
78 Season Totals 44